Verksamhetsberättelse 2016

Året har präglats av flera stora geopolitiska händelser med terrordåd och politiska omvälvningar. Oron och osäkerheten i världen har ökat.

Det var också året då våldet trappades upp i Sverige, åtminstone är det så många människor upplever det. I den Nationella trygghetsundersökningen  2016 så anger ungefär var tredje person (34 %) att de någon gång under året valt en annan väg eller annat färdsätt till följd av oro för brott, medan drygt en av tio (12 %) avstått från en aktivitet till följd av denna oro. I samma rapport anger två av tio (23 %) att deras livskvalitet påverkas till följd av otrygghet, vilket är 10 procentenheter högre jämfört med samma rapport avseende 2015 (Nationella trygghetsundersökningen 2016, s. 1. ff. [Rapport 2017:1]).

En majoritet av svenskarna tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Trots det så har det varit tyst från regeringen på förslag för att öka tryggheten runt om i landet. I Anna Kinberg Batras jultal, den 19 december, var ett av fokusområdena att just stärka svensk polis.

Anna Kinberg  Batra talade även om att man ska göra rätt för sig i Sverige och därför behöver vi strama åt bidragssystemen. Straxt före jul presenterade Moderaterna även ett reformpaket för att stärka integrationen och för att kommunerna ska klara bostadskrisen bättre. Det handlar bland annat om att korta vägen till jobb, genom
ökade krav på dem som lever på bidrag.

För att öka bostadsbyggandet vill Moderaterna väcka utskottsinitiativ för att driva igenom skarp lagstiftning för en effektivare planprocess och nya bullerregler.

På lokal nivå har bland annat frågorna om otrygghet, klotter, bristande snöplogning och bristande sanitet med alltmer råttor i närmiljö varit frågor som den styrande majoriteten i Stockholm stad helt och hållet blundat för.

Vi moderater lyssnar på medborgarna och kommer göra allt vi kan för att visa att vi har en politik som både löser människors vardagsproblem, men även har en långsiktigt plan för att öka tryggheten i hela landet. Vi ska återvinna väljarnas förtroende och vinna valet 2018 – fram till dess är det hårt jobb, varje dag som gäller.


Verksamhetsberättelse, Norrmalmsmoderaterna 2016